• STYPENDIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO

  Informujemy, że do 31 marca 2021 r. można składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora.

  Wnioski należy składać poprzez swoje osobiste konto w systemie E-dziekanat.

 • INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

  Szanowni studenci I roku, poniżej przedstawiamy Wam niezbędne informacje oraz filmy szkoleniowe.

 • ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW

  Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Szczecińskiego przyjął w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałę nr 110/2020 w przedmiocie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów, prosimy o zapoznanie z treścią uchwały i z załącznikami, wnioski o nagrodę należy składać do dziekana wydziału lub przewodniczącego Samorządu Studenckiego do 31 stycznia 2021 r.
  Kontakt do Samorządu Studenckiego: p.zaremba@samorzad.usz.edu.pl

  Uchwała nr 110 w przedmiocie wprowadzenia Zasad przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów

  Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie nagrody rektora

  Załącznik nr 2 do zasad przyznawania nagród rektora

 • WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

  Legitymacje studenckie, doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich

  Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje studenckie, doktorantów, a także legitymacje służbowe  nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

  Nie ma konieczności osobistego stawiania się na uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

 • STYPENDIA SANTANDER

 • Wykaz zmian w ramach kierunków studiów, wydziałów oraz dziekanatów od 1 października 2019 r.

 • STYPENDIUM W RAMACH INICJATYWY "SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ"

  Komunikat w sprawie stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią” stypendia NAWA dla studentów i naukowców dla studentów z Białorusi przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021

  Szanowni Studenci!

  Informujemy, że w ramach inicjatywy „Solidarni ze studentami” Uniwersytet Szczeciński otrzymał 4 stypendia NAWA dla studentów US z Białorusi.

  Program „Solidarni z Białorusią – studenci”, ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, skierowany jest do studentów I roku studiów w języku polskim, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym, poza kierunkami filologicznymi (z wyjątkiem filologii polskiej).

  Stypendium przyznane będzie na 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021 i polegać będzie na:

  · zwolnieniu z opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/2021;

  · comiesięcznej wypłacie stypendium w kwocie 1250 zł na I stopniu studiów / 1500 zł na II stopniu studiów.

  Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowani aplikowaniem do otrzymania stypendium proszeni są o złożenie do dnia:

  21 października 2020 r. do godziny 15.00

  zgłoszenia na poniższym druku:

  link(Zgłoszenie do stypendium NAWA; Załącznik do zgłoszenia).

  Zgłoszenie należy podpisać i wysłać w formie skanu na adres: karolina.gibka@usz.edu.pl

  dodatkowych informacji udziela Pani mgr Karolina Gibka te. 91 444 11 90 Dział Spraw Studenckich US.

  Harmonogram:

  · ogłoszenie naboru i rozpoczęcie naboru wniosków drogą mailową 19.10.2020 r.;

  · zamknięcie naboru wniosków – 21.10.2020 r. g. 15.00;

  · ocena wniosków i przygotowanie listy rankingowej, wyłonienie listy trzech stypendystów – 22.10.2020 r.;

  · ogłoszenie wyników na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego w zakładce Studenci – 22.10.2020 r.;

  · przekazanie listy do KRASP – 23.10.2020 r.

  Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczoną liczbą stypendiów głównym kryterium będą:

  1. Obywatelstwo białoruskie oraz brak innych przyznanych przez NAWA stypendiów.

  2. Deklaracja realizacji studiów.

  3. Podjęcie studiów w drodze rekrutacji.

  4. Obowiązywać będzie kryterium jakościowe – pod uwagę będą brane wyniki z rekrutacji.

  5. Brany też będzie pod uwagę status pobytu w Polsce, z pierwszeństwem dla osób, które ubiegały się o pobyt w związku ze studiami.

  6. W ramach limitu przyznanych czterech stypendiów kwalifikowane będą trzy osoby na studiach pierwszego stopnia oraz jedna osoba na studiach drugiego stopnia.

  Do dnia 23 października 2020 r. zostaną zgłoszone do KRASP trzy osoby w ramach otrzymanej puli stypendium.

  Kandydat na czwarte stypendium zostanie zgłoszony po 31 października 2020 r. tj. po zamknięciu przedłużonej rekrutacji na studia dla studentów z Białorusi.

  Wyniki kwalifikacji kandydatów do stypendium NAWA