Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załącznik: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Act of 20 July 2018 The Law on Higher Education and Science


Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

Załącznik: Statut US

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Załącznik: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Zarządzenie nr 132/2021 Rektora US z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie zasad i trybu sporządzania i wydawania dyplomu ukończenia studiów