• AKTUALNOŚCI

  ZMIANA TERMINU REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021

  Pragniemy Was poinformować, że tegoroczna rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 oczywiście odbędzie się, ale… w zupełnie innym terminie niż dotychczas.

  W świetle zmieniających się nieustannie obostrzeń wynikających z pandemii, jeszcze żadna Uczelnia nie jest w stanie określić, w jaki sposób będzie prowadzić kształcenie w semestrze letnim. Stąd, rekrutacja odbędzie się najpewniej pod koniec semestru zimowego – liczymy, że wówczas już wszystkie Uniwersytety będą mogły podjąć decyzje co do nauczania – w trybie stacjonarnym / hybrydowym / zdalnym.

  Podstawą tej informacji jest UCHWAŁA NR 364 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 30 października  r. w sprawie odwołania rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

  Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo – jak tylko będziemy mogli Was poinformować o nowym terminie rekrutacji, zrobimy to niezwłocznie 🙂

  Zasady rekrutacji na semestr zimowy i cały rok akademicki 2023/2024

 • INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE MOST

  BROSZURA INFORMACYJNA PROGRAMU MOST

  Program MOST jest systemem mobilności studentów pozwalającym jego uczestnikom na odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. W chwili obecnej w programie uczestnicy 19 uczelni z całej Polski, a ich lista dostępna jest na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, gdzie również znajduje się regulamin uczestnictwa w programie oraz kontakt osób zajmujących się MOST-em w poszczególnych uczelniach. Wyjazd na inną uczelnię pozwala na:

  • uczestnictwo w zajęciach nie oferowanych na uczelni macierzystej
  • dostęp do bibliotek, laboratoriów uczelni przyjmującej
  • kontakt ze specjalistami z dziedzin, które nas interesują, a których być może nie ma na uczelni macierzystej
  • najważniejsze na końcu… możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pogłębiania wiedzy, która zawsze może zaprocentować w przyszłości oraz nawiązanie nowych kontaktów

  Warunki uczestnictwa

  Należy mieć zaliczony drugi semestr studiów jednolitych magisterskich lub studiów I stopnia. W przypadku studiów II stopnia możliwość wyjazdu zapewnia dopiero zaliczenie pierwszego semestru studiów. Dodatkowym warunkiem jest zaliczenie semestru/roku poprzedzającego wyjazd.

  Jak aplikować?

  Aplikacja na program MOST jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST, uzupełnić wymagane dane, wybrać uczelnię oraz kierunek, na którym chcielibyśmy studiować. Następnie należy wydrukować wypełniony kwestionariusz, podpisać i skan takiego dokumentu przesłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST  Ewy Czerwińskiej adres e-mail: ewa.czerwinska@usz.edu.pl. Sprawdzony wniosek przekazany zostanie przekazany Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich do zatwierdzenia, a następnie wprowadzony przez Koordynatora do systemu IRK MOST. O przyznaniu miejsc zadecyduje Uniwersytecka Komisja Kształcenia.

  Co dalej?

  Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Uczelnianej Komisji Kształcenia należy sporządzić indywidualny program studiów tzw. „porozumienie o programie zajęć” – pomogą Ci w tym wydziałowi koordynatorzy. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie Programu MOST dostępnym na stronach Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Należy jednak pamiętać, że suma punktów ECTS wybranych przedmiotów nie może być mniejsza niż 30 punktów. Z zatwierdzonym przez odpowiedniego Dziekana porozumieniem udajemy się na uczelnię przyjmującą. Przed wyjazdem dobrze jest się skontaktować z koordynatorem uczelni przyjmującej w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości zakwaterowania w akademiku lub ustalenia punktów ECTS za dany przedmiot.

  Stypendia, opłaty

  W trakcie trwania wymiany student nie traci prawa do pobierania  i  wypłacania świadczeń socjalnych w swojej uczelni macierzystej. Podobnie z opłatami ponoszonymi za studia i usługi edukacyjne uiszczane są w uczelni macierzystej studenta.

  Zakończenie

  Do egzaminów z danych przedmiotów na uczelnie przyjmującej przystępujesz z kartą egzaminacyjną i wykazem zaliczeń. Potwierdzenie zaliczeń uzyskasz od odpowiedniego Dziekana na uczelni przyjmującej i z nim oraz kopią karty egzaminacyjnej udasz się na uczelnię macierzystą, gdzie zaliczenie zostanie potwierdzone przez Dziekana. Uzyskasz również Certyfikat uczestnictwa w Programie MOST od uczelni przyjmującej. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zajrzeć na strony Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
  Uczestniczka/Uczestnik wymiany otrzymuje także certyfikat zaświadczający o uczestnictwie.

   

  Rezygnacja z udziału w Programie MOST

  Studentka/Student może w każdej chwili zgłosić rezygnację z udziału w Programie MOST. W takiej sytuacji należy pisemną rezygnację wysłać e-mailem do Ogólnopolskiego Koordynatora Programu MOST Pauliny Kaźmierczak: pkaz@amu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu:
  Uniwersytecka Komisja Kształcenia
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań

  Rezygnację uważa się za przyjętą, gdy Studentka/Student otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia wysłane na adres e-mail (podany w formularzu rejestracji do systemu IRK MOST) przez  pracownika Sekretariatu UKK .

  Pamiętaj!

  Im szybciej rezygnacja zostanie przesłana, tym większa szansa, że inna/y Studentka/Student, będąca/y na liście rezerwowej, skorzysta z danego miejsca na danym kierunku.

   

 • REGULAMIN ORAZ WZORY PODAŃ

 • WYKAZ UCZELNI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE MOST

  Poniżej publikujemy listę uniwersytetów biorących udział w programie MOST.

   

  ZAPRASZAMY TAKŻE DO SKORZYSTANIA Z OFERTY UCZELNI STOWARZYSZONYCH
                        
 • WYKAZ KOORDYNATORÓW KIERUNKOWYCH

  Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST w Uniwersytecie Szczecińskim

  Zarządzenie 123/2020 Rektora US z dnia 14 października 2020 r.

  Kierunkowi Koordynatorzy Programu MOST dla studentów i doktorantów

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 

   

  Koordynator w Szkole Doktorskiej ds. Programu MOST

  Uczelniany Koordynator Programu MOST w Uniwersytecie Szczecińskim

 • WYKAZ KOORDYNATORÓW UCZELNIANYCH

  Uczelniani Koordynatorzy programu MOST

  Uniwersytet Szczeciński
   mgr Ewa Czerwińska
  Dział Spraw Studenckich
  al. Papieża Jana Pawła II 22A, pok. 116, 70-453 Szczecin ewa.czerwinska@univ.szczecin.pl
  tel. 91 444 10 73


  Akademia Górniczo – Hutnicza
  mgr Małgorzata Bartyś
  Centrum Organizacji Kształcenia
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  mbartys@agh.edu.pl
  tel. 12 617 27 12 

  Akademia Sztuki Wojennej
  dr Joanna Zagdańska
  al. Gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa
  j.zagdanska@akademia.mil.pl
  tel. 261 814 193

  Akademia Sztuki w Szczecinie
  dr Michał Kulik
  Dział Nauki
  pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
  michal.kulik@akademiasztuki.eu
  tel. 664 080 243

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
   mgr Agata M. Maj
  Akademickie Centrum Karier
  al. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
  most@awf.gda.pl
  tel. 58 554 74 02

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  mgr Magdalena Pranagal
  Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
  al. Racławickie 14 (Gmach Główny, pok. 200), 20-950 Lublin
  pranagal@kul.pl
  tel. 81 445 41 37

  Politechnika Gdańska
  dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
  Wydział Zarządzania i Ekonomii
  ul. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk
  most@zie.pg.gda.pl
  tel. 58 348 60 01

  Instytut Matematyczny PAM
  mgr Anna Poczmańska
  Sekretariat studiów doktoranckich
  ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
  A.Poczmanska@impan.pl
  tel. 22 522 81 01

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  mgr Monika Graumiler-Pawlak
  Sekcja Spraw Studenckich
  ul. Wieniawskiego 1, pok. 27, 61-712 Poznań
  mongra2@amu.edu.pl
  tel. 61 829 24 97

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  mgr Karolina Kubiak
  mgr Katarzyna Wolczyńska
  Biuro Obsługi Studenta
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  karolina.kubiak@ue.poznan.pl
  katarzyna.wolczynska@ue.poznan.pl
  tel. 61 856 92 10

  Uniwersytet Gdański
  mgr Małgorzata Kamińska
  Dział Kształcenia
  ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
  mk@ug.edu.pl
  tel. 58 523 24 05

  Uniwersytet Jagielloński
  mgr Jacek Zaprzalski
  Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
  Centrum Wsparcia Dydaktyki
  ul. Gołębia 24, p. 21, 31-007 Kraków
  jacek.zaprzalski@uj.edu.pl
  tel. 12 663 15 46

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  mgr Agnieszka Wilczkowska
  Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
  ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
  agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl
  tel. 41 349 72 73

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  mgr Katarzyna Mikołajczyk
  Centrum Wsparcia Studenta
  ul. Dewajtis 5, pok. 501, 01-815 Warszawa
  k.mikolajczyk@uksw.edu.pl
  tel. 22 380 43 21

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  mgr Małgorzata Cieplicka
  Dział Jakości i Organizacji Kształcenia
  ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
  mciepl@ukw.edu.pl
  tel. 52 341 92 29

  Uniwersytet Łódzki
  mgr Barbara Kliszcz
  Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
  ul. Uniwersytecka 3 (pok. 205), 90-137 Łódź
  barbara.kliszcz@uni.lodz.pl
  tel. 42 635 40 80

  mgr Łukasz Kamiński
  Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
  ul. Narutowicza 68 (pok. 207), 90-136 Łódź
  lukasz.kaminski@uni.lodz.pl
  tel. 42 665 54 28 

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  mgr Elwira Mrugała
  Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
  Biuro ds. Kształcenia
  Zespół ds. Toku Studiów
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
  tel. 81 537 54 64

  mgr Tomasz Góźdź
  Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
  Biuro ds. Kształcenia
  Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
  tel. 81 537 52 88

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  mgr Karolina Rochowska
  Dział Kształcenia
  ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
  karoch@umk.pl
  tel. 56 611 49 07

  Uniwersytet Opolski
  mgr Aneta Smalec
  Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich
  pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
  dz_nauczania@uni.opole.pl
  tel. 77 452 73 98

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  mgr inż. Małgorzata Grzyb
  Kancelaria Rektora
  ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
  rektorat@upjp2.edu.pl
  tel. 12 421 84 16

  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  prof. dr hab. Andrzej Kornaś
  Instytut Biologii
  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
  anko@up.krakow.pl
  tel. 12 662 78 34

  Uniwersytet Rzeszowski
  mgr Aneta Leś
  Dział Kształcenia
  ul. Ćwiklińskiej 1, bud. D2 pok.111 35-959 Rzeszów
  ales@ur.edu.pl
  tel. 17 872 10 46

  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  mgr Ewa Lipska
  Dział Kształcenia
  ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  ewa.lipska@us.edu.pl
  tel. 32 359 18 80

  Uniwersytet Warszawski
  mgr Magdalena Mars
  Biuro Spraw Studenckich
  Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  annam@adm.uw.edu.pl
  tel. 22 552 40 36

  mgr Anna Adamczyk
  Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podpylomowego
  Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  annam@adm.uw.edu.pl
  tel. 22 552 40 36

  Uniwersytet w Białymstoku
  mgr Jacek Witkowski
  Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
  ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
  jacekw@uwb.edu.pl
  tel. 85 745 70 76

  Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
  mgr Agnieszka Jakimiuk
  Biuro ds. Studenckich
  ul. Oczapowskiego 2, pok. 1C, 10-957 Olsztyn
  agnieszka.jakimiuk@uwm.edu.pl
  tel. 89 524 56 90

  mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
  Biuro ds. Kształcenia
  ul. Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl
  tel. 89 524 52 49

  Uniwersytet Wrocławski
  mgr Małgorzata Gregier-Głowacka
  Dział Nauczania
  pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
  malgorzata.gregier-glowacka@uwr.edu.pl
  tel. 71 375 22 55

  mgr Marzena Leszczyńska
  Dział Nauczania
  pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
  marzena.leszczynska@uwr.edu.pl
  tel. 71 375 27 07

  Uniwersytet Zielonogórski
  mgr Renata Kubiak
  Dział Kształcenia
  ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
  R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
  tel. 68 328 30 55

  Wojskowa Akademia Techniczna
  mgr Natalia Pykacz
  Dział Organizacji Kształcenia
  ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 49
  most.mostech@wat.edu.pl
  tel. 261 839 398

 • INFORMACJE DLA JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH

  MOST – informacja dla jednostek dydaktycznych

  Rozpoczęcie odbywania studiów w ramach Programu MOST

  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Programie MOST w wybranym przez siebie uniwersytecie  należy przystąpić do zawarcia porozumienia o programie zajęć. Porozumienie o programie zajęć podpisuje prodziekan wydziału uczelni macierzystej i przyjmującej. W porozumieniu o programie zajęć (oryginał uczelnia macierzysta, ksero uczelnia przyjmująca) podaje się przedmioty do zrealizowania w uczelni przyjmującej oraz przedmioty do zrealizowania po powrocie w uczelni macierzystej.

  Student potwierdzenia zaliczenia przedmiotów dokonuje na Kartę okresowych osiągnięć studenta (oryginał uczelnia macierzysta, ksero uczelnia przyjmująca)

  Zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST:

  Rozliczenie studenta przed powrotem do uczelni macierzystej (sprawdzić zgodność zaliczonych przedmiotów na Karcie okresowych osiągnięć studenta z wybranymi na Porozumieniu o programie zajęć) dokonuje właściwa osoba ze względu na strukturę organizacyjną uczelni przyjmującej.

  Powrót studenta  do uczelni macierzystej:

  Rozliczenia studenta i przepisania studentowi przedmiotów zrealizowanych w uczelni przyjmującej wymienionych  Karcie okresowych osiągnięć studenta dokonuje prodziekan ds. studenckich wydziału.

 • DODATKOWE INFORMACJE

  Program mobilności studentów i doktorantów

  http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

   

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów

  https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

   

  Dział Obsługi Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego (dziekanat)

  https://dos.usz.edu.pl/

   

  Domy Studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego

  http://studenci.usz.edu.pl/domy-studenckie/

   

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

  http://bg.szczecin.pl/