– z państw Unii Europejskiej

Z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) mogą korzystać osoby, które posiadają:

1. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ)

2. aktualny paszport lub inny dokument, stwierdzający tożsamość osoby

3. aktualną legitymację studencką

Osoby, które nie przedstawią jednego z wyżej wymienionego dokumentu będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

( więcej informacji w języku angielskim www.nfz.gov.pl/ue )

 

Obywatele UE nie posiadający EKUZ czyli nie ubezpieczeni w kraju pochodzenia są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA)  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22. Jednak w tym przypadku muszą  oni okazać formularz E104 wydany w kraju pochodzenia, informujący do kiedy dana osoba była tam ubezpieczona i że już ubezpieczona nie jest.

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z uczelni o studiowaniu

2. legitymacja studencka

3. paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość osoby

4. zaświadczenie  o zameldowaniu

5. nr PESEL – jeśli przebywa w Polsce powyżej 3 miesięcy

 

– z państw spoza Unii Europejskiej

Pakiet ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych wypadków)  te osoby wykupują w firmach ubezpieczeniowych lub biurach podróży w krajach pochodzenia.  Dowód zakupu ubezpieczenia wraz z numerem umowy należy przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń lekarskich. Zależnie od umowy osoby  posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich.

Osoby pochodzące spoza UE i odbywające studia w Polsce  są uprawnione do podpisania umowy z NFZ i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w cenie 46.80 zł./miesięcznie  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22.

 

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z uczelni o studiowaniu

2. legitymacja studencka

3. paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość

4. zaświadczenie o zameldowaniu

5. nr PESEL – jeśli przebywa w Polsce powyżej 3 miesięcy

Słuchacze studiów doktoranckich nie są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ na wyżej wymienionych warunkach. Powinni oni wykupić  ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej w kraju pochodzenia lub w Polsce.

 

Osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubiegać się o pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego przez  uczelnię ( uczelnia odprowadza wówczas składkę do NFZ). Cudzoziemiec składa  zaświadczenie o pochodzeniu polskim, które wystawia polska placówka dyplomatyczna w kraju zamieszkania.

Adres internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl

Adres Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie ( www.nfz-szczecin.pl):

Szczecin, ul Arkońska 45   tel. 091 425-10-10 ( dojazd tramwajem nr 3 )

 

Studenci  US, posiadający dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, mogą być przyjmowani w przychodniach   US:

ul. Bohaterów Warszawy  75      tel. 091 444-28-70

al. Wojska Polskiego      97      tel. 091 422-12-87

 

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe informacje w sprawach opieki społecznej  u Pełnomocnika  Rektora US do spraw Osób Niepełnosprawnych, Dom Studentów przy ul. Kordeckiego 15 pok.7 , tel. 091 484-10-64, e-mail  bon@univ.szczecin.pl.

Adres Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie:

Szczecin, ul Arkońska 45   tel. 091 425-10-10 ( dojazd tramwajem nr 3 )

 

Pomoc materialna dla studentów

Podstawa prawna: Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie www.univ,szczecin,pl  ( Rektorat, Dział Spraw Studenckich)

O pomoc materialną zgodnie z „Regulaminem” mogą ubiegać się cudzoziemcy, wymienieni w  ust. 2 art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.