Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej:

 • do ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych studenta,
 • bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych studenta,
 • bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.

Ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu:

 • pozostawanie w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzenie działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
 • pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego,
 • pobieranie stypendium sportowego,
 • pobieranie renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • uprawnienie do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
 • bycie zarejestrowanym w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • bycie rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • bycie ubezpieczonym jako student innego kierunku studiów na US lub innej uczelni.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji po złożeniu we właściwej jednostce wniosku o ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie czterech miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Zarządzenie nr 148/2022 Rektora US z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania do ubezpieczenia_zdrowotnego_studentów_i_doktorantów_US

Wniosek (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Wniosek (załącznik nr 2 do zarządzenia)

Oświadczenie (załącznik nr 3 do zarządzenia)